Raporty na temat innowacyjności w Polsce

Na początku grudnia zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dwa raporty,  prezentujące wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. i związanych z rozwojem innowacyjności w Polsce.

Zawarte w publikacji "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011" statystyki zostały sporządzone w ramach prowadzonego co dwa lata Europejskiego Wspólnotowego Badania Innowacyjności, którego celem jest zapewnienie ciągłości analizy innowacyjności oraz dostarczenie danych na potrzeby odbiorców krajowych. Prezentacja wyników potwierdza istnienie znacznego zróżnicowania poziomu innowacyjności wśród przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług na poziomie województw. Różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w województwach wynosi 9,9 p. proc., natomiast dla przedsiębiorstw z sektora usług – 7,6 p. proc. Dystans ten był wyższy niż w poprzednim badanym okresie, kiedy to różnica w poziomie innowacyjności między województwami zarówno wśród przedsiębiorstw przemysłowych, jak i z sektora usług wyniosła 7,3 p. proc.

Publikacja „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r." prezentuje podstawowe dane, dotyczące nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe oraz zatrudnienia w działalności. Badaniem działalności badawczej i rozwojowej objęto szkoły wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, jednostki prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące badania w sposób ciągły lub doraźny.

Jak wynika z badania, w 2011 r. liczba podmiotów, które prowadziły działalność B+R lub zlecały wykonanie takich prac innym podmiotom wyniosła 2220 i była o 27,3% większa niż w roku poprzednim. Z ogólnej liczby podmiotów aktywnych badawczo 43,4% jednostek zlecało wykonanie prac badawczych innym instytucjom. W załączeniu pełna treść raportów opublikowanych przez GUS.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/614-raporty-na-temat-innowacyjnosci-w-polsce