Zawiadomienie z dnia 19 września 2012 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w porozumieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku – projekt".

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/21-zawiadomienie-z-dnia-19-wrzesnia-2012-roku-o-odstapieniu-od-przeprowadzania-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko