« Powrót

Sztuka poszukiwania partnera do projektów międzynarodowych PO KL

Jak nawiązać współpracę z partnerem zagranicznym w ramach POKL ? - rozmowa z Beatą Rybicką – Dominiak, główną specjalistką w Zespole Projektów Współpracy Ponadnarodowej w Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich.

– Możliwość współpracy międzynarodowej to, wydawałoby się, atrakcyjna opcja dla autorów projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tymczasem takich przedsięwzięć jest stosunkowo niewiele – w skali całego kraju około 160, podczas gdy w poszczególnych regionach „zwykłe projekty" PO KL liczone są w tysiącach. Bardzo często problemem jest brak odpowiedniego partnera zagranicznego. Co zrobić, żeby go znaleźć?

– Projektów współpracy ponadnarodowej nie można w sposób prosty porównać do tzw. projektów „standardowych". Stanowią one rzeczywiście większe wyzwanie, są postrzegane jako trudniejsze, jednak korzyści z ich realizacji są również wyjątkowe. Mam tutaj na myśli zarówno korzyści na poziomie projektów, dla samych Beneficjentów, jak i dla całego Programu. Jeśli chodzi o kwestię poszukiwania partnera ponadnarodowego do współpracy, jest kilka możliwości działania. Osobom, zainteresowanym tworzeniem takich projektów, proponuję, by skorzystały z bazy danych, stworzonej przez KIW-CPE, tzw. „Fishing Pool". Jest to zbiór fiszek projektowych, czyli zwięzłych, dwustronicowych opisów przedsięwzięć, planowanych do realizacji we współpracy ponadnarodowej. Takie zaproszenia do współpracy ponadnarodowej pojawiają się w różnych fazach realizacji projektów, a więc zarówno w trakcie ich trwania – w przypadku beneficjentów, którzy są zainteresowani rozszerzeniem projektów o komponent ponadnarodowy, a także jeszcze na etapie planowania. Bazę można wykorzystać do „złowienia" partnera – wyszukania interesującej nas organizacji, ale można także umieścić w niej własną fiszkę, własny pomysł na projekt. Opisy, które zostały umieszczone w „Fishing Pool" przez polskie instytucje, rozsyłamy do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tamtejsze punkty koordynujące współpracę ponadnarodową kolportują te informacje dalej, na poziom regionalny i lokalny. My działamy analogicznie – jeśli otrzymujemy fiszki zagranicznych projektów, to rozsyłamy je do wszystkich instytucji wdrażających PO KL na terenie Polski.

Oprócz bazy „Fishing Pool", w której obecnie znajduje się około 400 fiszek projektowych, rekomendujemy korzystanie z innych baz poszukiwania partnerów, zwłaszcza zaś z informacji zawartych w bazie „Toolkit", zaprojektowanej jako wsparcie dla działań ponadnarodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013. Można także korzystać np. z baz programu EQUAL czy Leonardo Da Vinci.

– Opis projektu czy pomysłu może być interesujący, to jednak niewiele, jeśli chcemy z kimś nawiązać poważną współpracę. Z reguły potrzebujemy spotkania z tą drugą stroną, chcemy poznać wzajemne oczekiwania, wymienić doświadczenia – to jest możliwe w zasadzie tylko w bezpośredniej rozmowie. Tylko jak to zrobić, jeśli mamy na oku np. pięciu potencjalnych partnerów, każdego z innego kraju?

– Kolejnym krokiem w poszukiwaniu partnera zagranicznego – i okazją do spotkania twarzą w twarz – może być udział w Ponadnarodowym Forum Partnerskim, organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą. Dotychczas odbyły się już cztery takie imprezy w Warszawie i jedna w Sztokholmie. Najbliższa planowana jest na drugą połowę listopada 2012 r. Każde forum gromadzi około 100 osób, z czego połowa to goście z zagranicy. Jest więc szansa, żeby w jednym miejscu porozmawiać z przedstawicielami interesujących nas instytucji. Zasady rekrutacji uczestników będą dostępne na portalu KIW.

– A jak szukać partnera zagranicznego zupełnie na własną rękę? Od czego zacząć?

– Ja zaczęłabym od problemu, od obszaru, który nas interesuje. I według tego klucza można szukać kontaktów z partnerami zagranicznymi. Warto też pamiętać, że oni nie muszą realizować projektu o zakresie identycznym do tego, jaki nas interesuje. W projektach ponadnarodowych chodzi bardziej o komplementarność, o uzupełnianie się poszczególnych przedsięwzięć.

– Czy można wskazać kraj, w którym najłatwiej znaleźć partnera do współpracy ponadnarodowej?

– W wielu krajach Unii Europejskiej są realizowane programy podobne do programu Kapitał Ludzki, ale harmonogramy konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach tych programów nie są zsynchronizowane. W związku z tym w momencie, gdy w danym kraju organizowany jest konkurs na dofinansowanie projektów, instytucje, które starają się o dofinansowanie lub je otrzymały, stają się aktywne. Pojawia się wiele propozycji współpracy – ostatnio np. z Belgii. Projektodawcy z tego kraju są generalnie dość aktywni. Mieliśmy dotychczas wiele kontaktów również z instytucjami z Anglii, Szwecji, Czech. Polacy realizują także dużo projektów z partnerami niemieckimi i włoskimi.

Warto przy tym pamiętać o różnicach kulturowych między Polską a danym krajem, bo każdy partner będzie to „nieświadomie" włączał w realizację projektu. To może dotyczyć stylu pracy, terminów realizacji działań – jak choćby odpowiadania na e-maile. Pewne rzeczy przyjęte przez jedną stronę jako oczywiste, przez drugą stronę mogą być czasem odbierane zupełnie inaczej. Na przykład w pewnym projekcie Polacy poprosili stronę szwedzką o CV ekspertów, którzy mieli wziąć udział w zbliżającym się seminarium. Polacy chcieli lepiej przygotować się do spotkania, ale Szwedzi odebrali to negatywnie, jako próbę kontrolowania poziomu wiedzy ich kadr.

– Jakie są szanse na realizację projektu we współpracy z bardziej egzotycznym partnerem, spoza Unii Europejskiej?

– Kapitał Ludzki daje takie możliwości, ale w praktyce to pojedyncze przypadki – polscy projektodawcy mają np. partnerów z Rosji czy z USA. Bez względu na kraj pochodzenia partnera zawsze warto pamiętać o tym, że współpraca ponadnarodowa powinna przyczyniać się do osiągnięcia celów naszego Programu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów czy regionów, a więc przynosić korzyści, o których wspomniałam na początku. Wszystkie podmioty zainteresowane taką współpracą zachęcam do kontaktu z Krajową Instytucją Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich. Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia we wszystkich kwestiach dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej w ramach programu Kapitał Ludzki.

Gdzie szukać informacji?

Kopalnią wiedzy o projektach współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest strona internetowa Krajowej Instytucji Wspomagającej. Znajdziemy na niej m. in. odnośniki do baz danych „Fishing Pool" i „Toolkit", które ułatwiają znalezienie partnera. Za pośrednictwem strony można także umieścić w bazie własną fiszkę. Adres strony KIW to www.kiw-pokl.org.pl

Źródło: Biuletyn informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, NR 3/2012

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/634-sztuka-poszukiwania-partnera-do-projektow-miedzynarodowych-po-kl