« Powrót

Projekt z Kielc wyróżniony w konkursie „Dobre Praktyki EFS”

Właśnie został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs "Dobre Praktyki EFS 2012". W ramach tegorocznej edycji wyłoniono 4 laureatów oraz przyznano 6 wyróżnień specjalnych, w tym dla projektu "RAZEM - utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracyjnego w Kielcach". Wszyscy nagrodzeni otrzymali tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012".

Organizatorem konkursu, w imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, było Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS w Warszawie.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS" jest wskazanie przykładów modelowych projektów, realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Na konkurs nadesłano łącznie 105 zgłoszeń. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyłonieni przez jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, Regionalnych Ośrodków EFS oraz Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki. Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji założonych wskaźników oraz wypełnienia przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, brak bądź występowanie nieprawidłowości w czasie realizacji projektu.

Ostatecznie, niezależne jury wyłoniło 4 laureatów konkursu a Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki dodatkowo wyróżniła 6 projektów. Nagrodą w konkursie dla wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych projektów jest otrzymanie tytułu "Najlepsza inwestycja w człowieka 2012" oraz statuetka i dyplom. Dodatkowo dla 4 projektów nagrodzonych w konkursie zgodnie z regulaminem przewidziano wyjazd studyjny do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie projekty zostaną również zaprezentowane na stronie internetowej www.efs.gov.pl , a także przedstawione w albumie wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wręczenie nagród laureatom konkursu planowane jest pod koniec stycznia 2013 r. w Warszawie.

Realizatorem wyróżnionego projektu "RAZEM - utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracyjnego w Kielcach" była Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie" oraz firmą MEDISON. Celem podejmowanych działań była integracja społeczna 50 uczestników w wieku 15-19 lat, w tym niewidomych i słabowidzących, zamieszkujących w Kielcach i na terenie powiatu kieleckiego. Projekt był realizowany od lutego 2011 r., a zajęcia odbywały się w Klubie „Wolna Strefa" na osiedlu Na Stoku w Kielcach. W ramach różnych działań odbywały się zajęcia integracyjne (sportowo-rekreacyjne, informatyczne, kulinarne i plastyczne), zajęcia rehabilitacyjne i informatyczne dla osób niepełnosprawnych, w tym mające na celu usprawnienie bezwzrokowego pisania oraz pozyskiwania informacji, warsztaty z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, umiejętności negocjacyjnych, aktywnych form zachowań na rynku pracy; oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Realizatorom gratulujemy pomysłu na aktywizację i integrację społeczną młodzieży, który znalazł uznanie i został doceniony na arenie ogólnopolskiej, wśród licznej konkurencji.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/616-projekt-z-kielc-wyrozniony-w-konkursie-dobre-praktyki-efs